Dosya : Çocukluk

Dosya

Çocuğa Çocuk Bakışıyla Bakabilen Bir Edebiyat, Nesne Çocuktan, Özne Çocuğa

Çocuğun yüzyıllar içinde nesne durumundan, özne durumuna geçişiyle, çocuk edebiyatı diye ayrı bir alana ihtiyaç duyulmuştur. Çocuk edebiyatının ortaya çıkışı Batı modernleşmesi ile ilişkilidir.

Dosya

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Romanında Çocuk Üzerine Bir İnceleme

II. Meşrutiyet'in ilanıyla beraber modernleşme çoğunlukla milliyetçilik fikri çevresinde ele alınmaya başlamıştır. Yeni bir nesil oluşturma fikri oluşmuştur ve çocuk devletin kendine göre yetiştireceği bir birey ve vatandaş olma kimliğine bürünmüştür

Dosya

Osmanlı’da Çocuk Musikisi Var Mıydı?

Çocuk şarkıları bir tür olarak Cumhuriyet döneminde mi ortaya çıktı? Osmanlı’da yaşayan çocuklar için müzik hayatın neresindeydi? Müzikle hangi mekân ve bağlamda karşılaşır, nasıl ilişki kurarlardı? Çocuklar müzik eğitimi alır mıydı?

Dosya

Milli Eğitimde Şiir: Büyük Resmin Söyleyemedikleri

Asıl mesele bu anlatı yapılarının ne demek istediklerini anlamayı öğretebilmekte gizlidir.

Dosya

Yüz Yıllık Sinema ve Çocuk Bilançosu

Sinemanın keşfedildiği dönemde yaşamış Belçikalı pedagog Alexis Sluys’ye göre herkes sinemadan aynı derecede etkilenmez; daha çok çocuklar ve kadınlar bu etki alanından payını alır.

Dosya

Çocuğu Hukuk ile İnşa Etmek

Hukuk sistemimizde çocuğun kişisel hakları, mülkiyet hakları, velayet hakları eğitim vb. sosyal hakları -medeni kanunda olsun, diğer kanunlarda olsun-belirlenmiştir.

Dosya

Edebi Ürünlerin Varlığı Bağlamında Çocuk Edebiyatının Psikolojik ve Bilişsel Gelişime Etkisi

Edebiyat, hayatı yansıtan ve düzenleyen, insanlara deneyimlerini şekillendirme gücü veren bir ifade sanatıdır.

Dosya

Ortaçağ Sonları ve Yeniçağ Başlarında Avrupa’da Çocuk Cadılar ve Çocuk Cadı Avı Üzerine Bir İnceleme

Çocuk ve gençlerin eğitimi, Antik dönemin önemli tartışma konularından biri olmasına rağmen çocukluğun ne olduğu ve çocukların kim olduğu, yetişkinlerin dünyasında bir soru işareti uyandırmamıştır.

Dosya

Türkiye’de Çeviri Çocuk Edebiyatı

Türkiye’de çocuk edebiyatının başlangıcı ve gelişimine dair çeşitli tarihlendirmeler mevcuttur.

Dosya

Soruşturmacı Çocuk Edebiyatı; Çocuk ve Felsefe

Çocuklar için felsefe bir eğitim modeli olarak kabul edilmekte, çeşitli eğitim metotları bulunmakta, bu alanda hazırlanan rehberlik işlevi gören kaynak kitaplar hızla artmaktadır.

Dosya

Bireysel ve Sosyal Sorunlara Karşı Yaratıcı Bir Çözüm Olarak Çocuk Edebiyatı

Bu yazıda Margaret Gillespie ve John W. Conner’ın Çocuklar ve Gençler için Edebiyat Üzerinden Yaratıcı Gelişim (Creative Growth through Literature for Children and Adolescents) başlıklı çalışmasının okul öncesi yılları bölümünden söz edilecektir.

Dosya

Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü Neyi Sunuyor?

Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü, eğitim merkezli olarak ele alınmış olup çocuk edebiyatını müstakil bir biçimde değil okuma kültürüne sağladığı/sağlayacağı işlev bağlamında inceler.

Dosya

Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Üzerine

Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış her basımında, değişen toplumsal şartlara göre gözden geçirilip eklemeler yapılarak olgunlaşan bir çalışma.

Dosya

Çocuk Edebiyatında Ödüllü Bir Tez: Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik

Ayfer Gürdal bu eser ile eleştirel okumayı ve disiplinlerarası çalışmanın zenginliğini ortaya koyarak çocuk edebiyatında iz bırakacak bir çalışmanın iyi bir örneğini bu alanla ilgilenen araştırmacılara sunmuştur.